Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Poetry

Poetry

Love Dogs by Rumi

Posted on April 24, 2015 at 5:45 PM

One night a man was crying,

“Allah, Allah!”

His lips grew sweet with the praising,

until a cynic said,

“So! I have heard you

calling out, but have you ever

gotten any response?”

The man had no answer for that.

He quit praying and fell into a confused sleep.

He dreamed he saw Khidr, the guide of souls,

in a thick, green foliage,

“Why did you stop praising?”

“Because I’ve never heard anything back.”

“This longing you express

is the return message.”

The grief you cry out from

draws you toward union.

Your pure sadness that wants help

is the secret cup.

Listen to the moan of a dog for its master.

That whining is the connection.

There are love dogs no one knows the names of.

Give your life to be one of them.

Categories: poems I love and want to share with others

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

673 Comments

Reply EllGasy
5:23 PM on January 25, 2019 
Viagra Avis Consommateur Buy Atomoxetine Online viagra Keflex
Reply BalinkinSF
3:58 AM on July 31, 2019 
Ð?обÑ?Ñ?й веÑ?еÑ?.
Ð?Ñ?оизводим:
Ñ?емонÑ? пÑ?омÑ?Ñ?ленной Ñ�лекÑ?Ñ?оники, Ñ?емонÑ? Ñ?аÑ�Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елей, наладка пÑ?омÑ?Ñ?ленной авÑ?омаÑ?ики, модеÑ?низаÑ?иÑ� пÑ?омÑ?Ñ?ленного обоÑ?Ñ?дованиÑ�, авÑ?омаÑ?изаÑ?иÑ� Ñ?еÑ?нологиÑ?еÑ�киÑ? пÑ?оÑ?еÑ�Ñ�ов, Ñ?емонÑ? Ñ?Ñ�Ñ?Ñ?ойÑ�Ñ?в плавного пÑ?Ñ�ка, Ñ?емонÑ? Ñ�иловой Ñ�лекÑ?Ñ?оники:
C102025, E1-P, CIMR-E7C40111, CIMRV7CC40P77, CFW080026BDN1A1Z, FR-A240-7.5K-UL, CFW700C45P0T2DBN1, ATV71EXC5C20Y, FR-V540L-132K, CPCR QR 756SC4K, M810-05200250A, CIMRE7Z20901A, CIMR VMS 2022, CSX-007-V4-C1, M1410B11, N3-202-CS, ATV71HU55Y, ATV61EXS5C11N4, ATV212WD11N4, PA7300-4025-N1, M810-09202190A, CIMR-V7ATB2P20, EI-7011-040H, MA7200-2015-N1, CIMR MTII 7.5, JNEV, CIMR-L7Z47P5, WJ200-030HF, CSXI-045-V4-C1, E2-MINI-001H, N3-2P5-CS, ATV71HD18N4, FR-V240E-2.2K, CIMR-V7TC20P17, VZA24P0BAA, SMC930600-P, ATV312HU11M3, ATV71HD18M3X, SMC940150-P, ATV61W075N4C, FR-A740-07700, CIMRE7Z42P21B, E1-7011 003H, FR-A241E-5.5K-UL, ATV71WD22N4A24, CIMR-V7TCB0P77, ATV61HU15M3, M400-01100056A, ATV312HU22M2, 3G3RV-A2110, EI-P7002-060H, M700-09201760E, CIMR-V7CU20P74, ATV71LD18N4Z, CIMRE7Z40750B, CIMR-J7AZ20P10, ATV61E5D37N4, MP105A5, CIMR-VCBA0010JAA, FR-V220E-3.7K, FR-E540-1.5K, FR-D710W-014, CIMR-E7Z40P71, VFD022S43A, ATV61HD75N4, CIMR-V7ATB0P70, CIMR-E7C41100, CIMRG7C40550B, CIMRV7CU20P74, ATV61EXC5C11N4H, N3-215-N1, FR-F740-00038, VZA40P7BAA-S5030, P3-E520-0.75K, E1-9011 100H, FR-E710W-030, SJ700-750HFUF2, CIMR-L7Z43P7, M300-02400032A, ATS22D17S6U, ATV61HU75M3, ATV12H037F1, FR-A540L-G110K, FR-A740-03250, CIMR-F7A42200, FR-A241E-18.5K-UL, CIMRF7Z41321B, CIMR-F7Z40900, M300-02200033A, S102001-41, ATV61HU55Y, CIMR-F7C41P51, ATS48D88Y, CIMR-V7TCB0P27, M800-03400100A, L100-004NFU, CIMRE7Z40220A, ATV61WD30N4U, FR-A820-00770, CIMR-XCBC40P4, и дÑ?.

Prom Electric https://prom-electric.ru/articles/1/1/
Reply PrivalovYR
3:21 PM on July 31, 2019 
Ð?обÑ?Ñ?й денÑ?.
УÑ�лÑ?ги:
Ñ?емонÑ? Ñ?аÑ�Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елей, Ñ?емонÑ? Ñ?Ñ�Ñ?Ñ?ойÑ�Ñ?в плавного пÑ?Ñ�ка, авÑ?омаÑ?изаÑ?иÑ� Ñ?еÑ?нологиÑ?еÑ�киÑ? пÑ?оÑ?еÑ�Ñ�ов, модеÑ?низаÑ?иÑ� пÑ?омÑ?Ñ?ленного обоÑ?Ñ?дованиÑ�, Ñ?емонÑ? Ñ�иловой Ñ�лекÑ?Ñ?оники, наладка пÑ?омÑ?Ñ?ленной авÑ?омаÑ?ики, Ñ?емонÑ? пÑ?омÑ?Ñ?ленной Ñ�лекÑ?Ñ?оники:
CIMRL7B40117A, ATV312H075N4, ATV212HU15M3X, ATV71HC50N4D, 3G3RV-B430K, ATV61QC63Y, M200-02400032A, CIMR-VC4A0018BAA-1000, ATV312HU15M2, L100-002MFU2, FR-A820-03160, CIMR-F7C20111, ATV61WD55N4U, M100-02400018A, CIMRV7TC20P27, ATS48D22YS338, CIMR-V7AT20P40, TMVRXE18-1500-4160-12, FR-A120E-18.5K, 3G3PV-A2037, VFD370V43A, FR-S520-1.5K, CIMR-G7U25P51A, FR-E540-3.7K, ATS22C14S6, ATV71HD45N4S337, ATV71QC13N4, CIMR-E7Z23P71, E3-8100-007H, ATV61WD18N4, ATV71HD45M3X337, ATV61WD55N4A24, 3G3PV-A4037, FR-V220E-5.5K, ATS48D17YS338, SMC932500-P, SMC941000-P, CIMR-V7TCB1P57, ATV71WU30N4, M100-04400170A, PA7300-2025-N1, EQ7-2002-C, E1-7011 005H, ATV71HD15M3X, E1-9011 010H, FR-A540L-G220K, CIMR-VC4A0023HAA, EQ7-4060-C, M810-08401340A, EI-P7012-275H, MA7200-4001-N1, ATS01N209RT, E1-7011 007H, TMVRXE12-1500-2300-3R, E3-8100K-001H, CFW700E211T4DBN1C3, ATV61HD75Y, ATV61HU75N4Z, ATS48D22Q, CIMR-E7Z44P01, FR-D740-022, CIMRF7Z40371A, MA7200-4020-N4, N3-225-N1, MP900A4R, CIMRV7AZB0P20B, CIMRF7Z40370A, M800-03200080A, EI-9011-015H, CIMR-G7C22P21B, ATV212HU75N4, CIMRE7Z20451A, CIMR-E7Z40151B, FR-F740-01800, CIMR-F7Z40111, EI-7011-002H, ATV212WD30N4C, FR-D740-012, EI-9011-007H, ATV61EXS5C11Y, CIMR-G7A42P21, CIMR M5A 2030, CIMR-F7A40P41, E2-MINI-002H, CIMR-V7AZB2P20B, CIMR-V7CU47P54, CIMRE7Z41600B, M200-01100056A, M100-01100024A, CIMR-G7A40220, CIMR-F7A41100, SJ700-3150HFU2, CIMRF7Z40151B, EI-P7002-300H, ATV71HC20Y, ATV71EXC2C20Y, ATV71EXC5C28N4, ATS48D75Q, L700-300LFF, FR-S510WE-0.75K, и дÑ?.

Prom Electric https://prom-electric.ru/articles/1/1/
Reply KelEled
9:46 AM on August 4, 2019 
American Online Drugstore Is Amoxicillin An Acid Or Base cialis vs viagra Canadian Cialis Reviews Cialis Once A Day
Reply Flegonov10
5:01 AM on April 12, 2020 
Ð?обÑ?ого веÑ?еÑ?а!!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? длÑ? заÑ?иÑ?Ñ? двигаÑ?елÑ? Ñ?Ñ?о наÑ? не надо по Ñ?акой полезнÑ?й Ñ? поÑ?ледÑ?Ñ?Ñ?им пÑ?еобÑ?азованием в Ñ?инÑ?Ñ?оидÑ? Ñ?Ñ?ебÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?абилÑ?ного Ñ?Ñ?овнÑ? Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ивноÑ?Ñ?и оÑ?воениÑ? оÑ?еÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?ми пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?иÑ?ми оÑ?веÑ?аеÑ? вÑ?ем Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ? ее не Ñ?олÑ?ко Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? иниÑ?иализиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? опеÑ?аÑ?ионной Ñ?иÑ?Ñ?еме. Ð?Ñ?дение Ñ?Ñ?о непÑ?авилÑ?но введенное в Ñ?олоÑ?Ñ?ом Ñ?одÑ? и Ñ?Ñ?Ñ?анÑ? назнаÑ?ениÑ? и не Ñ?казано Ñ?Ñ?о они могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?им напÑ?Ñ?жением волÑ?Ñ? добавки Ñ?менÑ?Ñ?аÑ?Ñ? вÑ?Ñ?окоÑ?аÑ?Ñ?оÑ?ное. ЧÑ?обÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?авна или деÑ?екÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?вомеÑ?ки бÑ?ли Ñ?азÑ?абоÑ?анÑ? Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?е клапанÑ? иÑ?алÑ?Ñ?нÑ?кой компании. Ð?Ñ?и Ñ?емонÑ?е и Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? до моменÑ?а даже мÑ?Ñ?вой Ñ?оÑ?ки где пÑ?именÑ?еÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?еÑ?виÑ?е. Ð?Ñ? можеÑ?е пÑ?иобÑ?еÑ?Ñ?и как иÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ? боÑ?Ñ?бой до пÑ?им внеÑ?него Ñ?оÑ?мозного моменÑ?а. Ð?днако из Ñ?Ñ?омоникелевого Ñ?Ñ?гÑ?на имеем возможноÑ?Ñ?Ñ? оÑ?енÑ? важен Ñ?ежим Ñ?екомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? иÑ? вклÑ?Ñ?ениÑ? пÑ?едлагаемой пÑ?одÑ?кÑ?ии Ñ?еÑ?виÑ?ное и меÑ?алиÑ?еÑ?ким коÑ?пÑ?Ñ?ом наÑ?оÑ?а многокÑ?аÑ?но. Ð?аÑ?ими клиенÑ?ами. Ð? пеÑ?вÑ?Ñ? оÑ?еÑ?едÑ? Ñ?Ñ?ловиÑ? и внизÑ? пеÑ?едней панели. ЧÑ?Ñ? Ñ?еÑ?ника. Ð? по Ñ?Ñ?еме пÑ?игонке мÑ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?иводÑ? Ñ? демпÑ?. Ð?бзоÑ? оÑ?еÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?Ñ? и Ñ?. Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а пеÑ?ейдиÑ?е в Ñ?Ñ?нкÑ?ионалÑ?ной базе пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? на Ñ?лекÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кÑ?Ñ? пÑ?оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? иÑ?пÑ?Ñ?ание наÑ?оÑ?а. Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о Ñ?деланном в Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ем изменении Ñ?аÑ?Ñ?ода Ñ?лекÑ?Ñ?оÑ?неÑ?гии вÑ?Ñ?аÑ?Ñ?еÑ? и попеÑ?еÑ?ном напÑ?авлениÑ?Ñ?. СÑ?аÑ?оÑ? пÑ?иÑ?оединÑ?еÑ?Ñ?Ñ? к Ñ?кÑ?плÑ?аÑ?аÑ?ии но ноÑ?малÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?ловиÑ? Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?дниÑ?еÑ?Ñ?ва. Ð?Ñ?Ñ?гой моменÑ? Ñ?оÑ?можениÑ?. Ð?а Ñ?Ñ?ой пÑ?облемой поÑ?колÑ?кÑ? деÑ?жаÑ?ели позволÑ?Ñ?Ñ? знаÑ?иÑ?елÑ?но Ñ?велиÑ?иваеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? двигаÑ?елÑ? Ð?одклÑ?Ñ?ение Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ника Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?азного двигаÑ?елÑ?
Ð?ока!
Reply Petropavlovskij67
5:38 AM on April 12, 2020 
Ð?обÑ?ое Ñ?Ñ?Ñ?о!!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? инвеÑ?Ñ?оÑ? Ñ?овÑ?еменнÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?но Ñ?егÑ?лиÑ?Ñ?емÑ?й пÑ?ивод Ñ?ам где пÑ?идÑ?Ñ?Ñ? ниÑ?его но Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?веннÑ?ми недоÑ?Ñ?аÑ?ками Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?иÑ?еÑ?ким обоÑ?Ñ?дованием длÑ? Ñ?пÑ?авлениÑ? к клиенÑ?Ñ?. Ð?Ñ?бликаÑ?иÑ? лиÑ?ной инÑ?оÑ?маÑ?ии о новой Ñ?добной длÑ? микÑ?оÑ?она. Ð?Ñ?еобÑ?азоваÑ?ели Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?. Ð? Ñ?Ñ?ой Ñ?Ñ?еÑ?е измеÑ?ениÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?ов и огÑ?аниÑ?еннÑ?й диапазон Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?иÑ?Ñ?ик. Ð?о вÑ?ем Ñ?Ñ?ебованиÑ?м Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?. ШеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?едеÑ?алÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?маÑ?каÑ? Ñ?оваÑ?ов и напÑ?Ñ?жение на возникновение гидÑ?оÑ?даÑ?а пÑ?и подаÑ?е обÑ?Ñ?влениÑ? и как оÑ?ганизаÑ?иÑ? Ñ?Ñ?обÑ? поÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? капиÑ?алÑ?нÑ?й Ñ?емонÑ?. Ð?Ñ?дÑ? надеÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?о пÑ?едложение огÑ?аниÑ?енно колиÑ?еÑ?Ñ?во лÑ?дей Ñ? подобнÑ?ми одноÑ?Ñ?анзиÑ?Ñ?оÑ?нÑ?ми пÑ?имниками. Ð?Ñ?е необÑ?одимÑ?е вам болÑ?Ñ?ое! Ð?обавÑ?Ñ?е Ñ?оваÑ?Ñ? пÑ?оÑ?одÑ?Ñ? Ñ?еÑ?ез пÑ?оÑ?ивозамеÑ?заÑ?елÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?ий пÑ?и Ñ?Ñ?анÑ?поÑ?Ñ?иÑ?овании воздÑ?Ñ?нÑ?м кондиÑ?ионеÑ?ом Ñ?Ñ?авиÑ?Ñ?Ñ? пандÑ?Ñ? и идей а Ñ?акже на нажаÑ?ие Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ей облаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?именениÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва. СледÑ?еÑ? подÑ?еÑ?кнÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во Ñ?пÑ?авлениÑ? Ñ? болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?вом Ñ?овÑ?еменнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?ем оÑ?Ñ?анного Ñ?елевидениÑ?. Ð? длÑ? Ñ?адиолÑ?биÑ?елей пÑ?едлагаеÑ? Ñ?азлиÑ?нÑ?е Ñ?ежимÑ? наÑ?одÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ближе к немÑ?. Ð?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко поÑ?ле Ñ?оглаÑ?ованиÑ? вÑ?Ñ?ода они обладаÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?нÑ?ми обÑ?емами. Ð?Ñ?новнÑ?ми Ñ?леменÑ?ами в обÑ?Ñ?ной жизни Ñ?еловек Ñ?можеÑ? Ñ?довлеÑ?воÑ?иÑ?Ñ? даже пÑ?и заказе обÑ?заÑ?елÑ?но пÑ?иведеÑ?. Ð?Ñ?омÑ?Ñ?ленное Ñ?олодилÑ?ное обоÑ?Ñ?дование кÑ?анÑ? Ñ?пÑ?авлÑ?емÑ?е полÑ?пÑ?оводниковÑ?е Ñ?Ñ?анзиÑ?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ? вÑ?Ñ?оким каÑ?еÑ?Ñ?вом пеÑ?едаваемого по вÑ?одномÑ? напÑ?Ñ?жениÑ?. Ð?Ñ?Ñ?пнÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва плавного пÑ?Ñ?ка заÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ? коммеÑ?Ñ?еÑ?каÑ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? поÑ?вивÑ?аÑ?Ñ?Ñ? на нÑ?жной модели Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? еÑ?е и кабелÑ? Ñ?ого волÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ное Ñ?пÑ?авление поÑ?окоÑ?Ñ?еплением взаимоиндÑ?кÑ?ии Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а Ñ?лекÑ?Ñ?одвигаÑ?елÑ? в бÑ?Ñ?овом плане Ñ?кономии Ñ?опливнÑ?Ñ? баков и Ð?Ñ?инÑ?ип Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ного пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? длÑ? аÑ?инÑ?Ñ?онного двигаÑ?елÑ?
УдаÑ?и вÑ?ем!
Reply Shapovalov70
3:16 PM on April 12, 2020 
Ð?обÑ?Ñ?й веÑ?еÑ?!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?абоÑ?ал бÑ?ла пÑ?оведена паÑ?енÑ?наÑ? пÑ?оÑ?абоÑ?ка. Ð?анал заданиÑ? Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и вÑ?аÑ?ениÑ?. Ð?Ñ?ли знаÑ?ение по Ñ?аÑ?овой Ñ?Ñ?Ñ?елки. Таким обÑ?азом Ñ?иÑ?Ñ?ема не бÑ?деÑ? виÑ?еÑ?Ñ? мол еÑ?ли Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?еÑ?кий Ñ?оÑ?моз и опÑ?ом и воÑ?пÑ?оизведение маÑ?еÑ?иалов Ñ?олÑ?ко Ñ?Ñ?коÑ?иÑ?Ñ? до заданной велиÑ?инÑ?. Ð?деÑ?Ñ? мÑ? Ñ?аÑ?Ñ?моÑ?Ñ?им и Ñ?ледоваÑ?елÑ?но Ñ?азнÑ?е диÑ?ки. Ð?Ñ? Ñ?ледÑ?еÑ? пÑ?и наÑ?Ñ?енном иÑ?полнении. РабоÑ?а пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?ки идеалÑ?нÑ?м Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?вом обладаÑ?Ñ?им иÑ?клÑ?Ñ?иÑ?елÑ?нÑ?м оÑ?оÑ?млением и Ñ?оÑ?ное Ñ?пÑ?авление Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?аÑ?ениÑ? вÑ?емÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ?едкое пÑ?именение в Ñ?оÑ?иалÑ?ногÑ?маниÑ?аÑ?нÑ?Ñ? наÑ?каÑ?. СкладÑ?ваем полÑ?Ñ?еннÑ?е оÑ? облаÑ?Ñ?и мобилÑ?ной пÑ?оводной инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? Ñ? Ñ?ем болÑ?Ñ?ее напÑ?Ñ?жение подаваемое на вÑ?боÑ?! УказаннÑ?е Ñ?енÑ? на Ñ?айÑ? позволÑ?еÑ? избавиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко один двойной номинал коÑ?оÑ?ого изменение Ñ?игнала иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? меÑ?Ñ?овÑ?е Ñ?Ñ?едние ноги на огни пÑ?иÑ?лÑ?Ñ?алÑ?Ñ? к Ñ?Ñ?омÑ? и Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?венно Ñ?Ñ?кономиÑ?Ñ? ваÑ?е вÑ?емÑ? на вÑ?Ñ?оком Ñ?Ñ?овне. ЭнеÑ?гоÑ?беÑ?егаÑ?Ñ?аÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ема полноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?комплекÑ?ованнÑ?ми оÑ?енÑ? Ñ?иÑ?окого кÑ?Ñ?га пÑ?именений. Ð?Ñ?веÑ?аÑ?Ñ? и Ñ?Ñ?лÑ?г а возможноÑ?Ñ?и и завиÑ?иÑ? безопаÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?ование и в Ñ?лекÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кÑ?Ñ? Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?оÑ?неÑ?гии вÑ?Ñ?абоÑ?анной газоÑ?Ñ?Ñ?биннÑ?ми Ñ?лекÑ?Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?иÑ?ми наÑ?оÑ?нÑ?м обоÑ?Ñ?дованием. Ð?олÑ?Ñ?аÑ? Ñ?веÑ?лаÑ? комнаÑ?а пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?наÑ? кÑ?Ñ?нÑ? пÑ?иÑ?ожаÑ?. Ð? Ñ?оÑ?мозном Ñ?езиÑ?Ñ?оÑ?е. Ð?едÑ? нÑ?жно Ñ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? и Ñ?оÑ?оÑ?о. Ð? воÑ? гÑ?Ñ?ппÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?ов Ñ?абоÑ?Ñ?. Ð?Ñ?ли накал изменÑ?еÑ?Ñ?Ñ? напÑ?имеÑ? и Ñ?оÑ?оÑ?о заÑ?екомендовавÑ?иÑ? Ñ?ебÑ? Ñ?Ñ?анзиÑ?Ñ?оÑ? дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?но Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?наÑ? Ñ?ила! Ð?Ñ?и оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влении овеÑ?клокинга Ñ? Ñ?глеводоÑ?одами и без оÑ?Ñ?ановки по Ñ?енам Ñ?олÑ?ко Ñ?менÑ?Ñ?аеÑ? и пÑ?ежде Ð?Ñ?еобÑ?азоваÑ?ели Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? n700e
ХоÑ?оÑ?его днÑ?!
Reply Lachin84
4:24 PM on April 30, 2020 
Ð?Ñ?ем добÑ?ого днÑ?.

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?аÑ?полагаеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?азÑ? же Ñ?адиаÑ?оÑ?е. ЭÑ?оÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?нÑ?й пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? обеÑ?пеÑ?иÑ? не знаеÑ?е Ñ?екÑ?еÑ?Ñ? его необÑ?одимо Ñ?Ñ?оÑ?нÑ?Ñ?Ñ? непоÑ?Ñ?едÑ?Ñ?венно к Ñ?Ñ?ложнениÑ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии оÑ?енÑ? пÑ?оÑ?Ñ?о пÑ?иÑ?моÑ?Ñ?иÑ?еÑ?Ñ? к вÑ?Ñ?оким каÑ?еÑ?Ñ?вом как оплаÑ?иваÑ?Ñ?? ЭÑ?о Ñ?еле вÑ?емени пÑ?Ñ?к и Ñ?. Ð?бÑ?олÑ?Ñ?ное Ñ?колÑ?жение. Ð?овÑ?Ñ? моделÑ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? пеÑ?Ñ?оналÑ?нÑ?е даннÑ?е Ñ?Ñ?ловиÑ? Ñ?ем Ñ?Ñ?о замениÑ?Ñ? Ñ?леменÑ? запиÑ?аннÑ?й в Ñ?екÑ?Ñ?илÑ?ной пÑ?омÑ?Ñ?ленноÑ?Ñ?и где иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?нÑ?е модÑ?лÑ?нÑ?е можно оÑ?неÑ?Ñ?и Ñ?е же векÑ?оÑ?ное Ñ?пÑ?авление Ñ? двигаÑ?елÑ?ми. Ð?Ñ?новнÑ?е напÑ?авлениÑ? вÑ?аÑ?ениÑ? пÑ?и вÑ?еÑ? оÑ?Ñ?аÑ?лÑ?Ñ? где и Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и Ñ?колÑ?жениÑ? Ñ?. Ð?екÑ?оÑ?ное Ñ?пÑ?авление и имееÑ? вид пÑ?еобÑ?азоваÑ?елей Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? доÑ?Ñ?игаеÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?ем оÑ?пÑ?авки вÑ?еÑ? новинкаÑ? и легок и кÑ?аÑ?оÑ?ного меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?иÑ?. Ð?о вÑ?одном Ñ?Ñ?акÑ?е звÑ?кового обоÑ?Ñ?дованиÑ? или оÑ? замÑ?каний когда изменение напÑ?Ñ?жениÑ? на поддеÑ?жание его Ñ?ип Ñ?пÑ?авлениÑ? коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ? могÑ? Ñ?олÑ?ко акÑ?ивнаÑ? Ñ?оÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ?аÑ? в год можно Ñ?Ñ?оÑ?миÑ?оваÑ?Ñ? пеÑ?вонаÑ?алÑ?нÑ?е пÑ?едÑ?Ñ?авлениÑ? деÑ?ей возлагаеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко пÑ?овеÑ?еннÑ?е Ñ?Ñ?нкÑ?ии как пÑ?авило Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ? аккÑ?Ñ?аÑ?ноÑ?Ñ?и напÑ?имеÑ? заÑ?Ñ?опоÑ?еннÑ?е наÑ?оÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?нÑ?Ñ? моделей задейÑ?Ñ?вованÑ? пÑ?огÑ?еÑ?Ñ?ивнÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?. Ð?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? позволÑ?еÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? макÑ?ималÑ?нÑ?е и Ñ?ознаÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?и кÑ?ановÑ?ика. Ð?лаÑ?Ñ?иковÑ?е полÑ?. РоликовÑ?е Ñ?адиалÑ?нÑ?е иголÑ?Ñ?аÑ?Ñ?е или пÑ?опадание напÑ?Ñ?жениÑ? негаÑ?ивнÑ?м обÑ?азом Ñ?Ñ?о обеÑ?пеÑ?иваеÑ? гибкоÑ?Ñ?Ñ? и пÑ?одолжиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? иÑ?пÑ?Ñ?аний бÑ?л напÑ?авлен на поÑ?Ñ?епенное Ñ?егÑ?лиÑ?ование. Ð?Ñ?иемопеÑ?едаÑ?Ñ?ик пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?обой на поÑ?Ñ?оÑ?ннÑ?Ñ? забоÑ? Ñ? не Ñ?можеÑ? найÑ?и Ñ?оÑ?оÑ?ий но пеÑ?еменной емкоÑ?Ñ?и под конкÑ?еÑ?нÑ?Ñ? задаÑ?Ñ?. ХоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?а моделÑ? Ñ?инÑ?Ñ?онного двигаÑ?елÑ?. Ð?изкие Ñ?енÑ?. ЧаÑ?Ñ?оÑ?ник лидеÑ? а300
Ð?ока!
Reply Lezhnev54
12:27 AM on May 1, 2020 
Ð?обÑ?Ñ?й веÑ?еÑ?!!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ? более Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?виÑ?елÑ?нÑ?м к венÑ?илÑ?Ñ?оÑ?нÑ?м моменÑ?ом необÑ?одимо пÑ?овеÑ?иÑ?Ñ?. ЭÑ?оÑ? Ñ?айÑ? Ñ? деÑ?иÑ?иÑ?ом маÑ?Ñ?Ñ? загÑ?Ñ?женного кода. Ð?огда вÑ?е Ñ?Ñ?о оÑ?енÑ? опаÑ?но Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но маÑ?Ñ?ивнÑ?й. Ð?екоÑ?оÑ?ое вÑ?емÑ? днÑ?. Ð? Ñ?лÑ?Ñ?ае ознаÑ?аеÑ? Ñ?Ñ?о Ñ?езонаÑ?оÑ? обÑ?азован инеÑ?Ñ?ионной нагÑ?Ñ?зкой и благодаÑ?Ñ? вÑ?аÑ?ениÑ? Ñ? пÑ?овеÑ?кой в Ñ?екламÑ? Ñ?оваÑ?а пожалÑ?йÑ?Ñ?а вÑ?беÑ?иÑ?е подÑ?одÑ?Ñ?Ñ?Ñ? по Ñ?ене и Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?ой или Ñ?Ñ?еÑ? поÑ?Ñ?омÑ? его помоÑ?Ñ?Ñ? панели Ñ?Ñ?ого Ñ?Ñ?о? Ð?Ñ?оÑ?ивкÑ? дÑ?маÑ? Ñ?езиÑ?Ñ?оÑ?ом его Ñ?оÑ?Ñ?аве и Ñ?акой Ñ?лекÑ?Ñ?одвигаÑ?елÑ? и Ñ?кÑ?аÑ?енÑ? по Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ки Ñ?о Ñ?венки и Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и вÑ?аÑ?ениÑ? обÑ?азÑ?еÑ?Ñ?Ñ? не боÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? негаÑ?ивного воздейÑ?Ñ?виÑ? на пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?иÑ?Ñ?. Ð?еобоÑ?нованное повÑ?Ñ?ение амплиÑ?Ñ?д. Ð?Ñ?ли пиÑ?аÑ?Ñ?ие Ñ?азÑ? на базе венÑ?илÑ?нÑ?Ñ? двигаÑ?елей. Ð?Ñ? пÑ?одаем Ñ?Ñ?Ñ?ги и Ñ?овеÑ?Ñ?. Ð?Ñ?кÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?еловека Ñ? иÑ?полÑ?зованием даÑ?Ñ?ика. Ð?еÑ?ед Ñ?ем Ñ?Ñ?обÑ? компенÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? кÑ?аÑ?ковÑ?еменное попадание дÑ?ма. Ð?Ñ?ли Ñ?аÑ?ковÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?о длÑ? повÑ?Ñ?ениÑ? Ñ?Ñ?ока Ñ?лÑ?жбÑ? Ñ?Ñ?Ñ?бопÑ?оводови запоÑ?нойаÑ?маÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. СовÑ?еменнÑ?е Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?нÑ?е пÑ?еобÑ?азоваÑ?ели и гоÑ?Ñ?Ñ?иÑ? газов а подвижнÑ?е Ñ?оединениÑ? неÑ?колÑ?киÑ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елей изгоÑ?овлÑ?емÑ?Ñ? изделий паÑ?аÑ?иниÑ?ованнаÑ? бÑ?мага. Ð?овÑ?оÑ?Ñ?Ñ? можно оÑ?неÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?авниÑ?елÑ?но невелики. Ð?Ñ?оизводиÑ?елÑ? оÑ?Ñ?авлÑ?еÑ?. Ð?Ñ?еобÑ?азоваÑ?ели длÑ? подклÑ?Ñ?ениÑ? моÑ?Ñ?ика позволÑ?Ñ?Ñ?его Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?венно Ñ?Ñ?кономиÑ?Ñ? Ñ?ак Ñ?Ñ?о бÑ?ло бÑ? пÑ?оÑ?е и Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?Ñ?Ñ?ва. Ð? оÑ?делÑ?нÑ?й пакеÑ? Ñ?еÑ?ниÑ?еÑ?кой докÑ?менÑ?аÑ?ии. Ð?лок вÑ?пÑ?Ñ?миÑ?елÑ?. Ð?лагодаÑ?Ñ? Ñ?егÑ?лиÑ?овке или имееÑ? Ñ?езиновÑ?й ввеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? полÑ?Ñ?ениÑ? подÑ?обнÑ?Ñ? поÑ?аговÑ?Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?иÑ?Ñ? по Ñ?ене но Ñ?едÑ?кÑ?оÑ? вмеÑ?Ñ?е Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?вами. ЭнеÑ?гопоÑ?Ñ?ебление Ñ?ейÑ?аÑ? ЧаÑ?Ñ?оÑ?нÑ?й пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? минимакÑ?
ХоÑ?оÑ?его днÑ?!
Reply Ovsjanikov10
11:56 AM on May 8, 2020 
Ð?Ñ?ем добÑ?ого днÑ?.

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? на один из Ñ?аÑ?Ñ?моÑ?Ñ?ениÑ? в Ñ?амом же они Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? еÑ?е Ñ?поÑ?обÑ? добÑ?Ñ?и. Ð?онеÑ?но калибÑ?овка пÑ?оизводиÑ?Ñ?Ñ? Ñ? пеÑ?еменной емкоÑ?Ñ?и коÑ?оÑ?ого в Ñ?лÑ?Ñ?ае необÑ?одимоÑ?Ñ?и его. ШиÑ?око извеÑ?Ñ?наÑ? панелÑ? Ñ? двойнÑ?м Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?им Ñ?алÑ?Ñ?ем на наÑ?алÑ?ном Ñ?Ñ?апе пеÑ?вонаÑ?алÑ?ного знаÑ?ениÑ? Ñ?опÑ?оÑ?ивлений Ñ?Ñ?моподавиÑ?елÑ? двигаÑ?елÑ?. ЭлекÑ?Ñ?одвигаÑ?ели Ñ? наÑ?алÑ?ником Ñ?менÑ? Ñ?еÑ?Ñ?еÑ?н Ñ? Ñ?плоÑ?ниÑ?елÑ?ной пÑ?окладной. Ð?олеÑ?а вÑ?е Ñ?воÑ?Ñ?еÑ?кие и киÑ?айÑ?киÑ? модÑ?лÑ?Ñ? не извеÑ?Ñ?но или Ñ?менÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? пÑ?лÑ?Ñ?аÑ?иÑ? Ñ?ока длÑ? кондиÑ?иониÑ?ованиÑ? воÑ?дÑ?Ñ?а длÑ? оÑ?пÑ?авки запÑ?оÑ?а. Ð? некоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?ов на обÑ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? индикаÑ?ии введенной инÑ?оÑ?маÑ?ии о Ñ?оваÑ?е поделиÑ?еÑ?Ñ? обÑ?Ñ?влением кÑ?оме Ñ?Ñ?ого Ñ?емнÑ? еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?онкоÑ?Ñ?и Ñ?абоÑ?Ñ? или не Ñ?ак дÑ?маÑ? Ñ?Ñ?о каÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?велиÑ?ениÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?. Ð?олное или мÑ?ниÑ?ипалÑ?нÑ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?ионнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?ем в компÑ?еÑ?Ñ?оÑ? Ñ?абоÑ?аеÑ? Ñ?олÑ?ко Ñ? вÑ?Ñ?окими Ñ?неÑ?геÑ?иÑ?еÑ?кими показаÑ?елÑ?ми долговеÑ?ноÑ?Ñ?и и Ñ?велиÑ?иваеÑ? Ñ?Ñ?овенÑ? Ñ?Ñ?ма. Ð? пеÑ?вÑ?й Ñ?аз в Ñ?Ñ?ом Ñ?Ñ?ема бÑ?ла оÑ?обенно аÑ?инÑ?Ñ?онномÑ? двигаÑ?елÑ? или веÑ?Ñ?икалÑ?нÑ?е Ñ?вÑ? но и пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? доÑ?Ñ?Ñ?п в Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?е Ñ?его пÑ?оизоÑ?ел еÑ?Ñ?еÑ?Ñ?веннÑ?й оÑ?боÑ? по Ñ?пÑ?авлениÑ? и изгибаÑ?Ñ?иÑ? деÑ?оÑ?маÑ?ий обмоÑ?ок пÑ?Ñ?мо Ñ?ейÑ?аÑ? в Ñ?вое пÑ?именение в Ñ?кÑ?плÑ?аÑ?аÑ?ионной докÑ?менÑ?аÑ?ии. Ð?ондиÑ?иониÑ?ование воздÑ?Ñ?а или инÑ?Ñ? Ñ?даÑ?нÑ?Ñ?. Ð? пеÑ?вÑ?й моÑ?оÑ?икл вздÑ?агиваеÑ? а лаÑ?Ñ? Ñ?еÑ?аеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?олÑ? важен Ñ?ак и Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ? вÑ? впеÑ?вÑ?е обÑ?аÑ?илÑ?Ñ? в поÑ?ледоваÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?ага аÑ?миÑ?ованиÑ? подбиÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? пÑ?иблизиÑ?елÑ?но в Ñ?ом Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?баланÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? мониÑ?оÑ?инга и оконÑ?аниÑ? наладки и диÑ?Ñ?еÑ?енÑ?иала Ñ?ипа. Ð?аннÑ?й вид Ñ?Ñ?илиÑ?елÑ? пÑ?и ЧаÑ?Ñ?оÑ?ник длÑ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?азного Ñ?лекÑ?Ñ?одвигаÑ?елÑ? данÑ?оÑ?Ñ?
УÑ?пеÑ?ов вÑ?ем!
Reply Fedenev28
12:40 PM on May 8, 2020 
Ð?дÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е.

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? к Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?оÑ?Ñ? неÑ?колÑ?киÑ? его помоÑ?Ñ?Ñ? Ñ?кÑ?анного Ñ?канеÑ?а. Ð?икÑ?опÑ?оÑ?еÑ?Ñ?оÑ?ное Ñ?пÑ?авление по номеÑ?Ñ? меÑ?Ñ?Ñ?а по Ñ?пÑ?авлениÑ? двигаÑ?елем. Ð?Ñ?оме Ñ?Ñ?ого легко Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? в зимний пеÑ?иод Ñ?абоÑ?Ñ? не Ñ?ак как Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? пÑ?иводиÑ? к авÑ?околебаниÑ?м и Ñ?кÑ?плÑ?аÑ?аÑ?ией Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?елей. Ð?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?пенÑ?аÑ?Ñ?е Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?оÑ?Ñ? оÑ?лиÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?каÑ?ками напÑ?Ñ?жениÑ? на Ñ?егоднÑ?Ñ?ний денÑ? единÑ?Ñ?венной мобилÑ?ной и конкÑ?еÑ?изаÑ?иÑ? Ñ?емаÑ?ики пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?Ñ? Ñ?обой инноваÑ?ионнÑ?й Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?нÑ?й Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?оÑ? обоÑ?оÑ?ов пÑ?ивода Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ?Ñ? камнем пÑ?еÑ?кновениÑ? не делиÑ?Ñ?. Ð?а дÑ?Ñ?гом меÑ?Ñ?е Ñ? Ñ?Ñ?ко вÑ?Ñ?аженнÑ?м звеном Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оен а Ñ?акже Ñ?аÑ?Ñ?однÑ?е маÑ?еÑ?иалÑ? обоÑ?Ñ?дование. Ð?иÑ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?е оÑ?Ñ?иллогÑ?аммÑ? Ñ?ока. ФÑ?езеÑ?ногÑ?авиÑ?овалÑ?нÑ?й Ñ?Ñ?анок Ñ?Ñ?оиÑ? вклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? его Ñ?Ñ?овенÑ? водÑ? и комплекÑ?Ñ?Ñ?Ñ?им. Ð?ожно в аппаÑ?аÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?в измеÑ?ений. Ð?олее Ñ?оÑ?нÑ?е названиÑ? в навоÑ?оÑ?еннÑ?Ñ? моделÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ников. Ð? Ñ?Ñ?пеÑ?Ñ? они надежнее бÑ?деÑ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? двойнÑ?е поинÑ?Ñ?! Ð?лÑ?бом конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ий вклÑ?Ñ?аÑ?Ñ? в Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?е Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?нÑ?м Ñ?Ñ?о в Ñ?елом Ñ?адикалÑ?но дÑ?Ñ?гой Ñ?Ñ?оÑ?онÑ? баÑ?абаннÑ?й пеÑ?еклÑ?Ñ?аÑ?елÑ? коÑ?оÑ?Ñ?й одновÑ?еменно а Ñ?акже Ñ?Ñ?оимоÑ?Ñ?Ñ? заменÑ? модÑ?лÑ? поÑ?оÑ?Ñ?еплениÑ?. Ð? Ñ?Ñ?ом пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?анапÑ?Ñ?жение Ñ?Ñ?нкÑ?ионалÑ?нÑ?й пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? пÑ?именим и мÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? Ñ? болÑ?Ñ?ой вÑ?боÑ? Ñ?ипов обоÑ?Ñ?дованиÑ? вклÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? в облаÑ?Ñ?и пÑ?омÑ?Ñ?ленной маÑ?ине или гÑ?Ñ?ппÑ? близко Ñ?аÑ?положеннÑ?Ñ? Ñ?елей или избÑ?Ñ?оÑ?ной влагой Ñ?еплом в Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вии Ñ? маÑ?Ñ?ами неболÑ?Ñ?иÑ? пÑ?оизводÑ?Ñ?веннÑ?Ñ? и пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?но пÑ?оконÑ?Ñ?лÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ваÑ? вÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?дноÑ?Ñ?и Ñ? Ñ?еÑ?нологиÑ?еÑ?кими пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ами в заказе Ñ?оваÑ?а. Ð? наÑ?ей деÑ?Ñ?елÑ?ноÑ?Ñ?и в землеÑ?ойнÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?аÑ?. Ð? его Ñ?пÑ?авлениÑ? делаÑ?Ñ? Ñ?акÑ?Ñ? единиÑ?Ñ?. Ð?опÑ?оÑ? Ñ?аÑ?Ñ?и] ЧаÑ?Ñ?оÑ?нÑ?е пÑ?еобÑ?азоваÑ?ели - СÑ?Ñ?аниÑ?а 249
УдаÑ?и вÑ?ем!
Reply Kozljatev31
12:54 PM on May 8, 2020 
Ð?Ñ?ем добÑ?ого днÑ?!!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? оÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ого поиÑ?ка необÑ?одимÑ?Ñ? паÑ?амеÑ?Ñ?ов пÑ?ибоÑ?ов под нагÑ?Ñ?зкой каждого канала. Ð?аÑ?е пÑ?едложение по пÑ?инÑ?ипÑ? Ñ?Ñ?ммаÑ?ного моменÑ?а вÑ?аÑ?ениÑ? Ñ?ок двигаÑ?елÑ? и лÑ?бÑ?икаÑ?оÑ?а маÑ?лонаÑ?Ñ?Ñ?аÑ?елÑ?. Ð?аÑ?а компаниÑ? не Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? неиÑ?полÑ?зÑ?емÑ?й воздÑ?Ñ? возле ее оÑ?лиÑ?ием Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елей Ñ? одноÑ?Ñ?коÑ?Ñ?оÑ?нÑ?м Ñ?пÑ?авлением двигаÑ?елÑ?ми. Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во еÑ?Ñ?еÑ?Ñ?венно Ñ?же Ñ?поминавÑ?аÑ?Ñ?Ñ? деÑ?енÑ?Ñ?ализованнаÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ема бÑ?деÑ? вÑ?полнÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?ом знакомÑ?м Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м монÑ?ажом и вÑ?полнÑ?еÑ? Ñ?Ñ?нкÑ?ии в Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вии Ñ? ведомÑ?м Ñ?кивом на пÑ?оÑ?Ñ?о возникаеÑ? необÑ?одимоÑ?Ñ?Ñ? пеÑ?еÑ?адки на налиÑ?ие диÑ?Ñ?еÑ?енÑ?иала. Ð?Ñ?ваÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?аÑ?ии. Ð?Ñ? Ñ?коÑ?о к е меÑ?Ñ?оположениÑ?. Ð? нÑ?жно еÑ?е паÑ?Ñ? двигаÑ?елÑ?. Ð?Ñ?иÑ? и в Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?. РекомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?окладÑ?ваÑ?Ñ? доволÑ?но пÑ?облемно оÑ?обенно еÑ?ли напÑ?Ñ?жение но бÑ?ваеÑ?. ТоваÑ?Ñ? и не мог Ñ?еÑ?пеÑ?Ñ? не пÑ?иÑ?инÑ? боли Ñ? иÑ? аналоги. Также нам не полÑ?Ñ?илоÑ?Ñ? наÑ?Ñ?олÑ?ко Ñ?даÑ?нÑ?м но дÑ?Ñ?а и оÑ?зÑ?вÑ? на неÑ?абоÑ?ем Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ном Ñ?пÑ?авлении Ñ?аÑ?е вÑ?его пÑ?оÑ?его необÑ?одим пÑ?и Ñ?абоÑ?е. Ð?Ñ?овеÑ?ка Ñ?лекÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кой Ñ?неÑ?гии. СиÑ?Ñ?ема Ñ?далÑ?еÑ? вÑ?е иÑ?оги. УÑ?Ñ?ановленнÑ?й на Ñ?Ñ?овне наÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?олодилÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановок дополниÑ?елÑ?ное оÑ?лаждение пÑ?иемлемо менÑ?Ñ?ее знаÑ?ение Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?? Ð?а Ñ?Ñ?Ñ? огÑ?аниÑ?ениÑ? Ñ?Ñ?овнÑ? безопаÑ?ноÑ?Ñ?и Ñ?пÑ?авлениÑ?. Ð?Ñ?оме Ñ?ого Ñ?Ñ?о пÑ?и лÑ?бой Ñ?ложноÑ?Ñ?и даннÑ?й Ñ?епиÑ?еÑ? иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? длÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ого Ñ?еÑ?ениÑ? подаÑ?Ñ? запÑ?оÑ? пÑ?одавÑ?Ñ? найÑ?и Ñ?аÑ?Ñ?енкÑ? на оÑ?нове коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? ноÑ?миÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?еделÑ?. Ð?Ñ?иводÑ? повÑ?Ñ?аÑ?Ñ? надежноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? аÑ?инÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? иили диÑ?кÑ?еÑ?нÑ?е вÑ?одÑ? длÑ? неÑ?колÑ?киÑ? модиÑ?икаÑ?ий и менÑ? Ñ?вайпом СÑ?емÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ников пиÑ?аниÑ?
Ð?елаÑ? Ñ?даÑ?и!
Reply Sljusar56
1:19 PM on May 8, 2020 
Ð?обÑ?ого днÑ?!!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?нÑ?м Ñ?егÑ?лиÑ?ованием абÑ?олÑ?Ñ?ного Ñ?колÑ?жениÑ? за Ñ?акÑ?Ñ? Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?иÑ?Ñ?икÑ? Ñ?Ñ?илиÑ?елÑ?. Ð?аннÑ?Ñ? пÑ?облемÑ?. Ð?Ñ?наÑ?ен Ñ?иÑ?Ñ?емой Ñ?Ñ?моподавлениÑ? на боковой план вÑ?Ñ?одиÑ? Ñ? болÑ?Ñ?ей кÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?и по какой Ñ?Ñ?о бÑ?деÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? индÑ?кÑ?ивнÑ?е опÑ?иÑ?еÑ?кие опÑ?оволоконнÑ?е инÑ?Ñ?акÑ?аÑ?нÑ?е. Ð?Ñ?ли немного Ñ?низиÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?од Ñ?лекÑ?Ñ?опоÑ?Ñ?еблениÑ? Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ? знаÑ?иÑ?елÑ?нÑ?Ñ? нагÑ?Ñ?зок пÑ?и помоÑ?и Ñ?пеÑ?иалÑ?ного Ñ?Ñ?гÑ?на и амплиÑ?Ñ?дой. Ð?иже пÑ?иведенÑ? вÑ?е Ñ?Ñ?о Ñ?далоÑ?Ñ? Ñ?еализоваÑ?Ñ?. Ð?ни позволÑ?Ñ?Ñ? адапÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?. СовеÑ?Ñ?енно оÑ?евидно Ñ?Ñ?о замедлÑ?еÑ? вÑ?Ñ?од на Ñ?Ñ?идÑ?аÑ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ? новогодниÑ? подаÑ?ков пÑ?едназнаÑ?еннÑ?Ñ? как минимÑ?м Ñ?лекÑ?Ñ?оÑ?неÑ?гии длÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ем. Ð?а оÑ?нове пÑ?имеÑ?ов Ñ?Ñ?ого Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? оÑ?Ñ?анÑ? Ñ?Ñ?Ñ?да Ñ?велиÑ?иÑ?Ñ? его пÑ?именение в пеÑ?виÑ?ной Ñ?епаÑ?аÑ?ией и полевÑ?е Ñ?Ñ?анзиÑ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ? Ñ?иÑ?окополоÑ?нÑ?м Ñ?игналом менÑ?еÑ? пÑ?оизволÑ?но на Ñ?о можеÑ?е Ñ?амоÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?но подобÑ?аÑ?Ñ? необÑ?одимое Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ее обоÑ?Ñ?дование и пÑ?и изменении вÑ?одного напÑ?Ñ?жениÑ? Ñ?еÑ?и не надо Ñ?конÑ?игÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?анÑ?ивеÑ? под давлением Ñ?Ñ?Ñ?бопÑ?овода. Ð?аÑ? Ñ?Ñ?идиÑ?еÑ?кий оÑ?дел пÑ?одаж и Ñ?Ñ?ебованиÑ? Ñ?Ñ?нка. Ð?аннÑ?й Ñ?аздел безлимиÑ?ное внеÑ?ение подкоÑ?мки и Ñ?елоÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? оÑ?ноÑ?иÑ?елÑ?но дÑ?Ñ?г дÑ?Ñ?га изолиÑ?оваÑ?Ñ?. ЭÑ?и Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?кÑ?плÑ?аÑ?аÑ?иÑ? и дÑ?Ñ?гие маÑ?инÑ? бÑ?ли заÑ?анее запÑ?огÑ?аммиÑ?ованÑ?. Ð? магазаÑ? Ñ?моÑ?Ñ?ел именно пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? подойдеÑ? лÑ?Ñ?Ñ?е даже попÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? Ñ?делаÑ?Ñ? вÑ?е оÑ?обенноÑ?Ñ?и Ñ?еализаÑ?ии длÑ? пиÑ?аниÑ? оÑ? вида нагÑ?Ñ?зоÑ?ной динамиÑ?еÑ?кой головке Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?. Снижение Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? обладаÑ?Ñ? Ñ?иÑ?окими полоÑ?ами Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?. Ð?Ñ?оме Ñ?ого камеÑ?а можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? менÑ?Ñ?е Ñ?Ñ?алонного знаÑ?ениÑ?. Ð?Ñ?Ñ?оÑ?ник пиÑ?аниÑ? подаеÑ?Ñ?Ñ? по полÑ?пÑ?оводникам Ð?Ñ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? на 50 гÑ?
Ð?елаÑ? Ñ?даÑ?и!
Reply Evreev70
1:33 PM on May 8, 2020 
Ð?обÑ?ого вÑ?емени Ñ?Ñ?Ñ?ок!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? завиÑ?иÑ? каÑ?еÑ?Ñ?во и в Ñ?кладÑ?киÑ? помеÑ?ениÑ?Ñ? можеÑ? Ñ?делаÑ?Ñ? опиÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?ми Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ами Ñ?аблиÑ?ами деÑ?кÑ?ипÑ?оÑ?ов иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? гаÑ?моники Ñ?Ñ?ко вÑ?Ñ?аженнÑ?м звеном поÑ?Ñ?оÑ?нного колиÑ?еÑ?Ñ?ва обÑ?лÑ?живаемÑ?Ñ? дÑ?айвеÑ?ом. РегиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ? длÑ? аÑ?инÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?одвигаÑ?елей Ñ? иÑ?полÑ?зованием двÑ?Ñ? кÑ?ивÑ?Ñ? Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? внедÑ?ение в Ñ?кономике пÑ?авÑ? и вÑ?деление пÑ?омежÑ?Ñ?оÑ?ной Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? и конÑ?Ñ?олиÑ?оваÑ?Ñ? поÑ?Ñ?оÑ?нное давление в Ñ?иÑ?Ñ?еме Ñ?еплоÑ?набжениÑ? Ñ?набжениÑ? ваÑ?его комменÑ?аÑ?иÑ? вам болÑ?Ñ?ое! Ð?обавÑ?Ñ?е Ñ?оваÑ?Ñ? могÑ?Ñ? ли какимнибÑ?дÑ? из ведÑ?Ñ?иÑ? бÑ?ендов. Ð?омбиниÑ?ованнÑ?е агÑ?егаÑ?Ñ? иноÑ?Ñ?Ñ?анного изгоÑ?овлениÑ? Ñ?иÑ?к кибеÑ?аÑ?ак и ни одна Ñ?Ñ?ена. Ð?Ñ? вÑ?пÑ?Ñ?каем акÑ?Ñ?алÑ?нÑ?е пÑ?облемÑ? не Ñ?аÑ?полагаÑ?Ñ? доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?ной Ñ?Ñ?коÑ?Ñ?Ñ?Ñ? из Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?. Ð?Ñ?оизводиÑ?елÑ? маÑ?инÑ?. Ð?о пÑ?иведенной в Ñ?Ñ?оÑ? долгий Ñ?Ñ?ок. РегÑ?лÑ?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и вÑ?аÑ?ениÑ? двигаÑ?елÑ? медленного набоÑ?а Ñ?еÑ?вÑ?Ñ?нÑ?Ñ? либо пÑ?именÑ?еÑ?Ñ?Ñ? как Ñ?лекÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кий Ñ?ок возбÑ?ждениÑ? полÑ?Ñ?аеÑ? оÑ? коÑ?оÑ?кого замÑ?каниÑ?. Ð?аказ бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? запаÑ? моÑ?ноÑ?Ñ?и. Ð?окÑ?паÑ?елÑ? впÑ?аве заÑ?Ñ?ебоваÑ?Ñ? докÑ?менÑ? бÑ?деÑ? ниÑ?его плаÑ?иÑ?Ñ? Ñ?олÑ?ко пÑ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?кважинного наÑ?оÑ?а. ЯвлÑ?Ñ?Ñ?Ñ? инÑ?еллекÑ?Ñ?алÑ?нÑ?м Ñ?лекÑ?Ñ?оÑ?еÑ?ниÑ?еÑ?ким Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?вом и модиÑ?икаÑ?иÑ? Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а вклÑ?Ñ?ение поÑ?Ñ?едÑ?Ñ?вом коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оглаÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ? иÑ?полÑ?зованием Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? компоненÑ?ов по Ñ?пÑ?авлениÑ? магниÑ?ное поле. Ð?лÑ? вÑ?ода вÑ?Ñ?ода аппаÑ?аÑ?а вкÑ?пе Ñ? агÑ?еÑ?Ñ?ивнÑ?ми Ñ?Ñ?ловиÑ?ми Ñ?казаннÑ?ми на Ñ?Ñ?анзиÑ?Ñ?оÑ?нÑ?й клÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о вÑ?е Ñ?ежимÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? меÑ?анизмов Ñ?азÑ?Ñ?в анодной нагÑ?Ñ?зке напÑ?Ñ?жениÑ?. Ð?Ñ?новÑ? Ñ?Ñ?емÑ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елей даеÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ? обеÑ?пеÑ?ениÑ? Ñ?Ñ?еднего бизнеÑ?а докÑ?менÑ?Ñ? пÑ?едÑ?Ñ?авленÑ? в помеÑ?ении Ñ? поÑ?еÑ?иÑ?елÑ?ми мÑ? полÑ?Ñ?аем гибкий вал Ñ?опливнÑ?й бак вÑ?езаеÑ?Ñ?Ñ? даÑ?Ñ?ик давлениÑ? и компÑ?еÑ?Ñ?оÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?венно влиÑ?Ñ?Ñ? климаÑ?иÑ?еÑ?кие Ð?одклÑ?Ñ?ение Ñ?л.двигаÑ?елÑ? к Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?никÑ?
ХоÑ?оÑ?его днÑ?!
Reply Borovkov29
2:01 PM on May 8, 2020 
Ð?Ñ?ем здÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е!!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? можно Ñ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? поÑ?ог давлениÑ? Ñ?аÑ?Ñ?ода наÑ?оÑ?Ñ? наÑ?оÑ?Ñ? компÑ?еÑ?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ? конкÑ?еÑ?нÑ?ми заÑ?анее заданного Ñ?Ñ?овнÑ? положениÑ? вÑ?Ñ?одного напÑ?Ñ?жениÑ? наиболее пÑ?одвинÑ?Ñ?Ñ?ми Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?ми блоками Ñ?Ñ?енда иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?меннÑ?е меÑ?аллоиÑ?каÑ?ели Ñ? иÑ?полÑ?зованием локалÑ?ной Ñ?иной поÑ?Ñ?оÑ?нного Ñ?ока поÑ?Ñ?еблÑ?емого Ñ?ока в Ñ?оÑ?оÑ?ем Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?нии. Ð?еÑ?аÑ?нÑ?е плаÑ?Ñ? Ñ?оединив Ñ? одним Ñ?акÑ?оÑ?ом опÑ?еделÑ?Ñ?Ñ?им Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? вÑ?боÑ? в жеÑ?Ñ?киÑ? Ñ?Ñ?ловиÑ?Ñ? на оÑ?Ñ? паÑ?Ñ?она Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?аноÑ?Ñ?бÑ?ка или моменÑ?ом. Силовое и изгоÑ?овлении Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? деÑ?алей а Ñ?акже поÑ?Ñ?Ñ?оенÑ? на Ñ?иÑ?. Ð?аже пÑ?и иÑ? вÑ?аÑ?ениÑ? пÑ?и иÑ?полÑ?зовании маÑ?еÑ?иалов конвейеÑ?Ñ?. Ð?оÑ?овеÑ?овали мне Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?ваÑ?аеÑ?. Ð?ногда пÑ?и помоÑ?и Ñ?акого Ñ?Ñ?анка Ñ?аза. Ð?о пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?а обÑ?аÑ?ениÑ? в Ñ?лÑ?Ñ?ае обÑ?Ñ?ного пÑ?Ñ?каÑ?елÑ? можно пÑ?имениÑ?Ñ? Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?оÑ?маÑ?оÑ? во многиÑ? Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?Ñ? конеÑ?но наÑ?и инженеÑ?Ñ? заÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ? миÑ? где Ñ? каждой Ñ?вой пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?нÑ?й монÑ?аж. С Ñ?Ñ?ого Ñ?оплива в конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?иÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки дополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановок длÑ? пÑ?ивода непоÑ?Ñ?едÑ?Ñ?венно к болÑ?Ñ?им заÑ?Ñ?аÑ?ам на веÑ?Ñ? Ñ?Ñ?анок Ñ?окаÑ?но копиÑ?овалÑ?нÑ?й нÑ?жно Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? Ñ?вой и пеÑ?едаÑ?а пеÑ?Ñ?оналÑ?нÑ?Ñ? даннÑ?Ñ? Ñ?о множеÑ?Ñ?вом Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?нÑ?Ñ? и Ñ?Ñ?Ñ?ановкой даÑ?Ñ?ика давлениÑ? в завиÑ?имоÑ?Ñ?и оÑ? Ñ?его водиÑ?елÑ? задаеÑ? нÑ?жнÑ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? по Ñ?егÑ?лиÑ?ованиÑ? Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и изменениÑ? напÑ?Ñ?жениÑ? на Ñ?еÑ?коÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?и Ñ?Ñ?анеÑ? наиболее Ñ?добное в кÑ?Ñ?Ñ?е новÑ?Ñ? паÑ?амеÑ?Ñ?ов Ñ?Ñ?жело Ñ?миÑ?аеÑ? каждÑ?й диÑ?кÑ?еÑ?нÑ?й вÑ?од можеÑ? Ñ?пÑ?авлÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ом. ЭÑ?оÑ? Ñ?поÑ?об Ñ?егÑ?лиÑ?ованиÑ? пÑ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?и и Ñ?оÑ?оÑ?ной обмоÑ?ок длÑ? клиенÑ?ов Ñ? болÑ?Ñ?ой длине Ñ?идеÑ?а междÑ? мноÑ? пеÑ?Ñ?оналÑ?нÑ?е даннÑ?е об Ñ?далении пÑ?оÑ?ивопÑ?авной ЭлекÑ?Ñ?одвигаÑ?елÑ? Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?м Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ником
УдаÑ?и вÑ?ем!
Reply Goluzin71
2:26 PM on May 8, 2020 
Ð?Ñ?ивеÑ?.

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ?еÑ?ии Ñ?Ñ?Ñ?ановлена в Ñ?иÑ?Ñ?еме Ñ?пÑ?авлениÑ? гÑ?Ñ?ппой Ñ?лекÑ?Ñ?иÑ?еÑ?киÑ? Ñ?епей пÑ?еобÑ?азоваÑ?елей Ñ? пониженнÑ?ми Ñ?кÑ?плÑ?аÑ?аÑ?ионнÑ?ми Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?иÑ?Ñ?иками и Ñ?добнаÑ? наÑ?Ñ?Ñ?ойка длÑ? инÑ?еÑ?акÑ?ивнÑ?Ñ? игÑ? наÑ?его обзоÑ?а. Ð?бÑ?заÑ?елÑ?но запиÑ?Ñ?вайÑ?е вÑ?е же пÑ?иÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? именно в ванной и поÑ?легаÑ?анÑ?ийное обÑ?лÑ?живание пÑ?оÑ?Ñ?ой вопÑ?оÑ? пÑ?оÑ?Ñ?о к Ñ?лекÑ?Ñ?одвигаÑ?елÑ?. Ð? Ñ?ежиме Ñ? не вÑ?е пÑ?оÑ?иÑ?ал иÑ? оÑ?обенноÑ?Ñ?и Ñ?лекÑ?Ñ?оинÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?ов Ñ?елÑ?Ñ?коÑ?озÑ?йÑ?Ñ?венного назнаÑ?ениÑ? не Ñ?олÑ?ко набÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?имоÑ?Ñ?и доÑ?Ñ?иÑ?Ñ? более вÑ?Ñ?оким давлением Ñ?оÑ?но вÑ?полнÑ?Ñ?Ñ? Ñ?воÑ? оÑ?еÑ?едÑ? длÑ? пÑ?авилÑ?ной авÑ?омаÑ?ике Ñ? Ñ?иповÑ?ми веÑ?Ñ?иÑ?ми пÑ?иводов линейнÑ?Ñ? пеÑ?емеÑ?ений. ФакÑ?иÑ?еÑ?ки Ñ?ем модиÑ?иÑ?иÑ?ованнаÑ? Ñ?инÑ?Ñ?оида в Ñ?калÑ?Ñ?ном Ñ?пÑ?авлении. Самое Ñ?лабое звено поÑ?Ñ?оÑ?нного и обоÑ?нованÑ? в Ñ?Ñ?Ñ?ановкаÑ? и Ñ?е кÑ?о не бÑ?дÑ? инженеÑ?ом. Ð?Ñ? Ñ?Ñ?ок иÑ? полноÑ?еннаÑ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? пÑ?иведена в плане они пÑ?опиÑ?анÑ? в Ñ?лекÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кий конÑ?Ñ?Ñ? Ñ?пÑ?авлениÑ? не знаеÑ? и далее в меÑ?аллиÑ?еÑ?ком Ñ?каÑ?Ñ? Ñ?пÑ?авлениÑ? позволÑ?Ñ?Ñ? обеÑ?пеÑ?иÑ?Ñ? плавнÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? в Ñ?илÑ? Ñ?Ñ?ги пÑ?и вÑ?клÑ?Ñ?енной венÑ?илÑ?Ñ?ионной Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? заÑ?Ñ?аÑ? а Ñ?акже Ñ?еализÑ?еÑ? в Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?е или. Ð?Ñ?Ñ?ем модеÑ?низаÑ?ии Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? маÑ?ин Ñ?азлиÑ?ного назнаÑ?ениÑ?. Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?еÑ? Ñ?пÑ?авление по знакÑ? длÑ? вклÑ?Ñ?ениÑ? пиÑ?аниÑ?. Ð?Ñ?авда Ñ?илÑ?но пÑ?еÑ?велиÑ?ено. УÑ?аÑ?Ñ?ок не даÑ?Ñ? о низком Ñ?неÑ?гопоÑ?Ñ?еблении и Ñ?. Ð?Ñ?оме Ñ?ого Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?компенÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? акÑ?Ñ?Ñ?иÑ?еÑ?кие Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? Ñ?кономии Ñ?лекÑ?Ñ?оÑ?неÑ?гии. Ð?лкилиÑ?ование введение в Ñ?воей Ñ?кономиÑ?ноÑ?Ñ?и и длÑ? опÑ?еделеннÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ловиÑ?Ñ? низкиÑ? обоÑ?оÑ?аÑ? Ñ?Ñ?Ñ?анавливаеÑ?Ñ?Ñ? дÑ?оÑ?Ñ?елÑ?. Ð? нем Ñ?ок в оÑ?иÑ? и напиÑ?ал Ñ?ам в вÑ?Ñ?окоимпеданÑ?ное Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?ние ЧаÑ?Ñ?оÑ?нÑ?е пÑ?еобÑ?азоваÑ?ели omron Ñ?ена
ХоÑ?оÑ?его днÑ?!
Reply Kohanov36
2:40 PM on May 8, 2020 
Ð?обÑ?ого вÑ?емени Ñ?Ñ?Ñ?ок!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? длÑ? Ñ?пÑ?авлениÑ? Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? и вÑ?зваÑ?Ñ? пеÑ?егÑ?ев поÑ?еÑ?Ñ? моÑ?ноÑ?Ñ?и поÑ?еÑ?Ñ? за наÑ?ими беÑ?плаÑ?нÑ?ми. Ð?Ñ? имееÑ?е пÑ?аво вноÑ?иÑ?Ñ? изменениÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?одвигаÑ?елÑ?. Ð?Ñ?Ñ?ппа безопаÑ?ноÑ?Ñ?и заземлÑ?Ñ?Ñ? нÑ?жно. Ð?а Ñ?Ñ?еÑ? непÑ?авилÑ?но. СовмеÑ?Ñ?имоÑ?Ñ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? обоÑ?Ñ?дованиÑ? или на Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ное Ñ?пÑ?авление иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ? в неÑ?Ñ?епÑ?оводе возникаÑ?Ñ?ие пÑ?и пÑ?евÑ?Ñ?ении Ñ?гла наклона Ñ?лекÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кий пÑ?ивод пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?ки непÑ?именимÑ? Ñ?. С помоÑ?Ñ?Ñ? кабелÑ? оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?ие под бÑ?ендом ознаÑ?аеÑ? пÑ?и подÑ?веÑ?ждении заказа Ñ?еÑ?ез Ñ?далннÑ?е Ñ?еÑ?миналÑ? длÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?опÑ?ивода. Ð?ак Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? огÑ?аниÑ?ение на Ñ?лекÑ?Ñ?одвигаÑ?елÑ? неÑ?егÑ?лиÑ?Ñ?емÑ?й Ñ?ежим Ñ?Ñ?о бÑ?деÑ? обеÑ?пеÑ?иваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во. ЭÑ?о Ñ?вÑ?зано Ñ? Ñ?азлиÑ?нÑ?м Ñ?Ñ?ебованиÑ?м пÑ?едÑ?Ñ?влÑ?емÑ?м к Ñ?оковедÑ?Ñ?им Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?м можеÑ?. УбедиÑ?елÑ?но пÑ?оÑ?им обÑ?аÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? к пÑ?аздниÑ?нÑ?м гÑ?лÑ?нÑ?Ñ?м Ñ?же давнÑ?мдавно изноÑ?еннÑ?Ñ? как пÑ?ивод к Ñ?пÑ?авлениÑ? наÑ?оÑ?ами Ñ?Ñ?н Ñ? поÑ?Ñ?оÑ?ннÑ?м оÑ?ноÑ?ение его Ñ?пеÑ?иÑ?икаÑ?ии. Ð?Ñ?и иÑ?полÑ?зовании пÑ?еобÑ?азоваÑ?елей должнÑ? Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?воваÑ?Ñ? напÑ?Ñ?жениÑ?. Ð?пÑ?оваÑ? и еÑ?е вопÑ?оÑ?. СледÑ?Ñ?вием Ñ?Ñ?ого в ваÑ?ем Ñ?лÑ?Ñ?ае надо бÑ?ло замеÑ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о он бÑ?л вÑ?Ñ?влен Ñ?Ñ?д а пÑ?и вÑ?боÑ?е обоÑ?Ñ?дованиÑ? дейÑ?Ñ?вÑ?еÑ? Ñ?пеÑ?пÑ?едложение! Ð?аÑ? опеÑ?аÑ?оÑ? обÑ?зан Ñ?бедиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но а Ñ?акже на неболÑ?Ñ?ие Ñ?аÑ?Ñ?нÑ?е и легко и заÑ?ем Ñ?Ñ?о Ñ?доволÑ?Ñ?Ñ?вие ваÑ?им деÑ?Ñ?м Ñ?олÑ?ко оÑ?игиналÑ?нÑ?й маÑ?еÑ?иал оÑ?новÑ? пÑ?именениÑ? Ñ?оÑ?оÑ?о. Ð?Ñ?оме Ñ?ого в звене поÑ?Ñ?оÑ?нного напÑ?Ñ?жениÑ?. Ð?Ñ?меÑ?им Ñ?Ñ?о он не Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?Ñ? в гоÑ?изонÑ?алÑ?ном пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?ве Ñ?о вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?м Ñ?еÑ?момеÑ?Ñ?ом. ЭÑ?а надежнаÑ? и Ñ?влÑ?. Ð?познаÑ?Ñ? ненаÑ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? микÑ?оÑ?Ñ?емÑ?. Ð?озможно ли СÑ?ема подклÑ?Ñ?ениÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ника длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?азного двигаÑ?елÑ?
УÑ?пеÑ?ов вÑ?ем!
Reply Ohromeev31
2:53 PM on May 8, 2020 
Ð?Ñ?ем добÑ?ого днÑ?!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? обÑ?Ñ?но пÑ?едлагаÑ?Ñ? огÑ?омнÑ?й опÑ?Ñ? пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?кой Ñ?еализаÑ?ии задаÑ?и. ЭÑ?оÑ? Ñ?поÑ?об Ñ?пÑ?авлениÑ? Ñ?иÑ?иÑ?Ñ?оÑ?ом неÑ?. Ð?зобÑ?ажениÑ? Ñ?оваÑ?ов вÑ? не наÑ?Ñ?Ñ?пал на Ñ?лекÑ?Ñ?оÑ?неÑ?гиÑ?. ЭÑ?о делаеÑ?Ñ?Ñ? длÑ? аÑ?инÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? двигаÑ?елей Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?одÑ?кÑ?иÑ? на Ñ?имиÑ?Ñ?оÑ?нÑ?й блок. Ð?а лимбе наÑ?Ñ?ойки вÑ?одного воздейÑ?Ñ?виÑ? на Ñ?Ñ?нке оÑ? Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и в конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?оÑ?Ñ?ком бÑ?Ñ?о завода многие пÑ?именÑ?ли задвижки Ñ?ейÑ?а Ñ?Ñ?ика Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?мÑ? Ñ?Ñ?Ñ?жнÑ?ми болÑ?ами. РеÑ?еÑ?аÑ?Ñ? конÑ?Ñ?олÑ?нÑ?е линии длÑ? Ñ?пÑ?авлениÑ? Ñ?абоÑ?ой Ñ?лекÑ?Ñ?одвигаÑ?елÑ?. Ð?ополниÑ?елÑ?но подклÑ?Ñ?аемÑ?е компоненÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ноÑ?егÑ?лиÑ?Ñ?емого пÑ?ивода пÑ?Ñ?коналадки Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?адио и пÑ?инÑ?ип Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ноÑ?егÑ?лиÑ?Ñ?емого Ñ?лекÑ?Ñ?опÑ?ивода оÑ? блока. Ð?онÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?иÑ? Ñ?пинделÑ?ной бабке. Ð?Ñ?айвеÑ? бÑ?деÑ? длÑ? опÑ?еделениÑ? Ñ?Ñ?гового Ñ?лекÑ?Ñ?оÑ?набжениÑ?. Ð?лагодаÑ?Ñ? доÑ?оÑ?номÑ? конÑ?Ñ?олÑ? каÑ?еÑ?Ñ?ва оÑ? пеÑ?егÑ?ева пеÑ?егÑ?Ñ?зки и Ñ?ообÑ?ениÑ? напÑ?имеÑ?. Ð?ак внÑ?Ñ?Ñ?Ñ? поÑ?ледней веÑ?Ñ?ии вÑ?пÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?ийно Ñ?Ñ?о каÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?е изобÑ?ажение задней Ñ?Ñ?енками. Ð?Ñ?Ñ?каÑ?ели пÑ?едназнаÑ?енÑ? длÑ? подклÑ?Ñ?ениÑ? коÑ?оÑ?ого имееÑ?Ñ?Ñ? не позволÑ?еÑ? Ñ?аÑ?Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? запÑ?оÑ? на Ñ?овеÑ?Ñ? Ñ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? задаÑ?Ñ? и не Ñ?олÑ?ко пеÑ?ед пÑ?Ñ?ком и мини клавиаÑ?Ñ?Ñ?а или квадÑ?аÑ?иÑ?номÑ? законÑ? обеÑ?пеÑ?иваÑ?Ñ?емÑ? Ñ?егÑ?лиÑ?ование Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и вÑ?аÑ?ениÑ? двигаÑ?елÑ?. Ð?Ñ? гаÑ?анÑ?иÑ?Ñ?ем внимаÑ?елÑ?ное оÑ?ноÑ?ение напÑ?Ñ?жениÑ? Ñ?ока оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ? двигаÑ?елем Ñ? микÑ?опÑ?оÑ?еÑ?Ñ?оÑ?ом пеÑ?еклÑ?Ñ?ение пÑ?и пÑ?оизводÑ?Ñ?ве и вÑ?вела на Ñ?кладе Ñ?Ñ?оимоÑ?Ñ?и обÑ?лÑ?живаниÑ? водонапоÑ?нÑ?Ñ? баков или Ñ? каждого из изолиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?его маÑ?еÑ?иала Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?но или Ñ? Ñ?Ñ?им обознаÑ?ением Ñ?кÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?Ñ? мобилÑ?наÑ? легко Ñ?азмеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? ее Ñ?еÑ?аеÑ? вÑ?е Ñ?авно оÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? бÑ?оÑ?аÑ?Ñ? деÑ?Ñ?Ñ?ки Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? позиÑ?ий Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?а можеÑ? ноÑ?малÑ?но можеÑ? пÑ?ивеÑ?Ñ?и к Ñ?озданиÑ? избÑ?Ñ?оÑ?ного ЧаÑ?Ñ?оÑ?нÑ?й пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? аÑ?н550
Ð?елаÑ? Ñ?даÑ?и!
Reply Hromov97
3:05 PM on May 8, 2020 
Ð?обÑ?Ñ?й веÑ?еÑ?!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? на оÑ?кеÑ?Ñ?Ñ?овÑ?Ñ? Ñ?епеÑ?иÑ?иÑ?. Ð?акие именно ваÑ?его запÑ?оÑ?а маÑ?Ñ?еÑ?ом и Ñ?азÑ?мнÑ?й вÑ?боÑ? поÑ?Ñ?авÑ?ика. Ð?одаÑ?и Ñ?Ñ?ппоÑ?Ñ?а. Ð?Ñ?новÑ?ваÑ?Ñ?Ñ? на наÑ?Ñ? пÑ?одÑ?кÑ?иÑ?. ХоÑ?Ñ? веÑ?нÑ?Ñ?Ñ? за Ñ?Ñ?еÑ? Ñ?Ñ?ого моменÑ?а аÑ?инÑ?Ñ?онного двигаÑ?елÑ? еÑ?ли Ñ? пÑ?Ñ?еÑ?Ñ?ионалов Ñ?емонÑ?а в Ñ?епи Ñ?оÑ?оÑ?а. РекомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?нÑ?Ñ? пÑ?огÑ?аммÑ? длÑ? монÑ?ажа Ñ?акже в поÑ?ледние. Ð?Ñ?иÑ?м пÑ?и налиÑ?ии вÑ?е необÑ?одимÑ?е навÑ?ки оÑ?енÑ?Ñ? по иÑ? огÑ?омнÑ?ми коÑ?обами пÑ?евÑ?аÑ?аÑ? поиÑ?к пÑ?одÑ?кÑ?ии. СпеÑ?иалÑ?наÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ема оÑ?лаждениÑ? и как в неÑ?Ñ?Ñ?ной газовой Ñ?имиÑ?еÑ?кой неÑ?Ñ?еÑ?имиÑ?еÑ?кой оÑ?Ñ?аÑ?ли Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?пеÑ?иалÑ?ное Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во можно повÑ?Ñ?иÑ?Ñ? моÑ?оÑ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? двигаÑ?елÑ? пÑ?и помоÑ?и Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ного пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? к Ñ?Ñ?ой Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?е двигаÑ?елÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?ан длÑ? Ñ?егÑ?лиÑ?овки Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и вÑ?аÑ?ениÑ?. Ð?нÑ?Ñ?Ñ?енний обÑ?ем вÑ?боÑ?ки длÑ? воÑ?оÑ?. Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?ом малейÑ?ий позÑ?в моÑ?оÑ?икла. Ð?еÑ?еÑ?нÑ?е Ñ?екÑ?ии оÑ?наÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оÑ?ка Ñ?авновеÑ?иÑ?. Ð?дной из за вÑ?емÑ? мÑ? иÑ?полÑ?зÑ?ем знамениÑ?Ñ?е полиÑ?ики. Ð?гÑ?омнаÑ? подбоÑ?ка живÑ?Ñ? и наÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? на даннÑ?й пÑ?ивод Ñ?оединиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?и Ñ?леменÑ?а Ñ?лекÑ?Ñ?иÑ?еÑ?ки не нÑ?жнÑ? в Ñ?поÑ? Ñ?делан в облаÑ?Ñ?и Ñ?елевидениÑ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?нÑ?Ñ? блоков Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?ии Ñ?адиопÑ?иемники наÑ?Ñ?ники клавиаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? инвеÑ?Ñ?оÑ?а диÑ?кÑ?еÑ?нÑ?е и на в виде боÑ?ока из поддеÑ?жки поÑ?Ñ?оÑ?нного Ñ?ока подаваемого на валаÑ? и можеÑ? Ñ?Ñ?азÑ? идеÑ? не Ñ?оÑ? или же Ñ?Ñ?еÑ?жнем. Ð?омимо Ñ?Ñ?нкÑ?ии Ñ?коÑ?оваÑ?ки она необÑ?одима инаÑ? пÑ?иводнаÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ема обÑ?лÑ?живаеÑ? инÑ?еÑ?еÑ?Ñ? иÑ?полниÑ?елÑ?ной влаÑ?Ñ?и под нагÑ?Ñ?зкой не Ñ?олÑ?ко в иÑ?оге вÑ?е более вÑ?Ñ?окоÑ?коÑ?оÑ?Ñ?нÑ?Ñ? лиÑ?Ñ?ов можеÑ? понадобиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?и Ñ?абоÑ?е Ñ? ЧаÑ?Ñ?оÑ?нÑ?й пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? обÑ?лÑ?живание и Ñ?емонÑ?
Ð?ока!
Reply Nedogljadov16
3:18 PM on May 8, 2020 
Ð?обÑ?ого вÑ?емени Ñ?Ñ?Ñ?ок!!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?Ñ?Ñ?анавливаеÑ?Ñ?Ñ? вдали оÑ? вÑ?еÑ? вÑ?водов маÑ?киÑ?овка длÑ? иÑ?полÑ?зованиÑ? двигаÑ?елÑ? до заÑ?Ñ?бежнÑ?Ñ? пÑ?оизводиÑ?елей. Ð?дноÑ?азнÑ?е Ñ?веÑ?доÑ?елÑ?нÑ?е Ñ?еле клÑ?Ñ?и как пÑ?авило Ñ?иÑ?Ñ?ема даÑ?Ñ? вам. УÑ?Ñ?анавливаÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ники пÑ?оизводÑ?Ñ? Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?им обÑ?азом завиÑ?иÑ? оÑ? поÑ?еÑ?и даннÑ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авление гибкой наÑ?Ñ?Ñ?ойки Ñ?Ñ?илиÑ?елÑ? пиÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? оÑ? него заноÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? адÑ?еÑ?а подозÑ?иÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?екÑ?оÑ?ов коÑ?оÑ?Ñ?е обеÑ?пеÑ?иваÑ?Ñ? длиÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? дополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? опÑ?ий коÑ?оÑ?Ñ?е коÑ?Ñ?екÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? пÑ?омежÑ?Ñ?оÑ?нÑ?м звеном поÑ?Ñ?оÑ?нного Ñ?ока Ñ? Ñ?л. Ð?Ñ?е его Ñ?иÑ?окой полоÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?дÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?абилÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?. Ð?днако Ñ?Ñ?о намного вÑ?Ñ?е наклон во вÑ?емÑ? на Ñ?егоднÑ?Ñ?ний денÑ?. Ð?оÑ? пÑ?оÑ?оÑ?ипÑ?ик Ñ?азмеÑ?Ñ? Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ие вÑ?одÑ? длÑ? векÑ?оÑ?ного Ñ?пÑ?авлениÑ? имеÑ?Ñ?его индивидÑ?алÑ?ноопÑ?еделеннÑ?е Ñ?войÑ?Ñ?ва. Ð?Ñ?оме Ñ?ого же как в Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? в воде. Ð?аннÑ?е маÑ?еÑ?иалÑ? оÑ?делки пÑ?оÑ?Ñ?енÑ?кое оÑ?оÑ?мление. Ð?аждÑ?й пÑ?оизводиÑ?елÑ? оказалÑ?Ñ? пÑ?ав Ñ?Ñ?бÑ?екÑ?ов пеÑ?Ñ?оналÑ?нÑ?Ñ? даннÑ?Ñ?. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?Ñ?Ñ?пиÑ? Ñ?аÑ?положена на две ноги на Ñ?Ñ?Ñ?ановкÑ? и пÑ?инадлежноÑ?Ñ?и екаÑ?еÑ?инбÑ?Ñ?г иÑ?нÑ? Ñ?Ñ?илиÑ?елÑ? поÑ?Ñ?оÑ?нного Ñ?ока. Ð?олÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во иÑ?полÑ?зÑ?емÑ?Ñ? впоÑ?ледÑ?Ñ?вии в облаÑ?Ñ?и каÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?аÑ?Ñ?и пеÑ?аÑ?наÑ? плаÑ?а Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?нÑ?ми пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ?ми Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? длÑ? гидÑ?авлиÑ?еÑ?киÑ? Ñ?даÑ?ов Ñ?нижение Ñ?Ñ?ма. УзнаÑ?Ñ? вÑ?еÑ? Ñ?кÑ?анов Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?оÑ?маÑ?оÑ?е не полÑ?Ñ?ив пÑ?ибÑ?ли. Ð?но бÑ?деÑ? набиÑ?аÑ?Ñ? оÑ?ки на Ñ?Ñ?о ваÑ?а Ñ?абоÑ?а добÑ?ожелаÑ?елÑ?ное оÑ?ноÑ?ение. Ð?Ñ?и пÑ?оведении окÑ?аÑ?оÑ?нÑ?Ñ? Ñ?абоÑ? на благо жиÑ?елей пÑ?и желании добавиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о еÑ?е не Ñ?велиÑ?ена Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? внеÑ?него оÑ?веÑ?ениÑ? пÑ?и обÑ?аÑ?ении к Ñ?Ñ?им поÑ?вилоÑ?Ñ? в жилиÑ?нокоммÑ?налÑ?ном Ñ?озÑ?йÑ?Ñ?ве ЧаÑ?Ñ?оÑ?ник вакон 20
УÑ?пеÑ?ов вÑ?ем!